حجت آخر ما
3 سال پیش

حجت برای ما تمام است! دیگر هیچ چیز نمانده، همه ی گفتنی ها را آوینی گفت، همه ی مرثیه ها را آهنگران خواند، همه ی فریادها را خمینی بر سر آمریکا کشید، همه ی خون دل ها را خامنه ای خورد ،همه ی فحش ها و ناسزاها را بهشتی شنید، همه ی اسارت ها را متوسلیان کشید، همه ی خاکها را پازوکی به دنبال معشوقه ها تفحص کرد ، همه ی معشوقه ها را باقرزاده به عاشق ها رساند، همه ی غربت ها را ابراهیم هادی چشید، همه ی دشت ها و بیابانها را حاج قاسم به دنبال شهادت گشت ،همه ی دویدن ها و نرسیدن ها هم سهم ما شد ، همه ی جان کندن و جان ندادن ها ، همه ی خون دل خوردن و خون ندادن ها ..
حجت برای ما تمام است! فقط مانده که حجت الله بیاید تا منور شود زمین به نور وجودش ، که آرام بگیرد دل منتظران و فتح نهایی را به تصویر بکشیم ، که بعد سال ها بنشینیم بالای قبر فاطمه و اشک بریزیم، که چشممان روشن بشود به چراغانی حرم کریم اهل بیت ؛ که پایان بگیرد سکوت بقیع و فریاد سر بدهیم مظلومیت مادرمان را ! بیاید امام معشوق و اشک کودکان یمنی را نشان بدهد ، بیاید از غربت کشمیری ها بگوید، محاسن به خون خضاب شده شیخ زکزاکی را نشان دهد ، از خفقان بحرینی ها بگوید و معصومیت افغان ها را فریاد بزند بایستد رو به روی آمریکا سیلی بزند به صورت شیطان بزرگ ! و با سینه ای ستبر فریاد عدالت خواهی سر بدهد !

سید مصطفی موسوی