دموکراسی آمریکایی
10 سال پیش

Democracy_tavabin

ادعای دموکراسی دارند،آنها که تا خرخره در بمب اتم فرو رفته اند!

پ.ن:

اهل طرح سیاسی نیستم،چه برای نقد سیستم خودی باشد و چه حمله ی به دشمن

اما خوب لازم بود طرحی برای دفاع از مردم فلسطین…