غربتی تلخ
10 سال پیش

co--shahid-by-tavabin
ما ایستاده ایم،اما تنها
بِه مُناسِبَتِ هَفتِه دِفاعِ مُقَدَس

پ.ن:
حاجی تمام گشته مهمات مان ،تمام!
ما مانده ایم و چند تن نیمه جان،تمام
ما مانده ایم و غربت تلـخـی از ابـتـدا
تا انتـهـای وحـشـت آخــر زمــان،تـمــام
خرچنگ ها محاصره را تنگ تـر کـرده انـد
اما امید ماست خـدا بـی گـمـان،تـمـام
حاجی!خدا کند بفهمی که چه دیده ام
از پـشـت زخـم هـای دل آسـمـان،تـمـام…
فرصـت گذشـتـه است،مرا هم حلال کن!
شاید شکسته شیشه ی عمر جهان ،تمام
تنها صدای خش خش بی سیم بود و بس
تـنـها صدای اشـهـد یـک نـوجـوان ،تـمـام
بی سیم تکه تکه و یک استخوان،تمام
حــالــا کـنــار تـربـت حاجـی نوشـتـه اند
گـم نام،عشق خدا و بی کران…تـمام

دانلود پوستر در ابعاد اصلی