پلاک گمنامی
5 سال پیش

عکس پلاکی که از قاب شهدای بهشت زهرا گرفته شده است