حرکت
1 سال پیش

«حرکت» نوشته علی صفایی‌حائری (عین- صاد)،

کتابی در تحلیل جریان فکری و تربیتی انسان است.

این اثر با تحلیل و نقد جریان‌های فکری و تربیتی در جامعه امروزی بر ضرورت حرکت و پویایی

به سمت کمال تاکید می‌کند و تعادل را شرط رسیدن به کمال می‌داند:

«ضرورت حرکت، باید از ضرورت نفس کشیدنمان هم بیش‌تر باشد

تا بتوانیم به خاطر آن، حتی خون و جانمان را بدهیم.

مادامی که ضرورت حرکت در این سطح درک نشده باشد، قطعآ انسان در راه می‌ماند؛

راه‌هایی که پرپیچ و خم و پر خطر است. راه‌هایی که پر از درگیری و رنج است.»