• مادر
  • مرحوم آیت الله حائری
  • مهدی فاطمه آمد
  • تنها طلایه‌دار زیارت نرفته‌ها
  • کتیبه اشک

بایگانی برچسب آرمان خواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست ، پس برادر خوبم ، برای جانبازی در راه آرمان ها، یاد بگیر که در این سیاره رنج ، صبورترین انسان ها باشی