• قدر علی
  • منتظرین
  • امام عشق
  • نوادگان کریم
  • ما ایستاده‌ایم

بایگانی برچسب آرمان خواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست ، پس برادر خوبم ، برای جانبازی در راه آرمان ها، یاد بگیر که در این سیاره رنج ، صبورترین انسان ها باشی