• مهدی فاطمه آمد
  • کتیبه اشک
  • نماز غفیله
  • اعلامیه شهدا
  • معلمِ جاودان

بایگانی برچسب آرمان خواهی انسان مستلزم صبر بر رنج هاست ، پس برادر خوبم ، برای جانبازی در راه آرمان ها، یاد بگیر که در این سیاره رنج ، صبورترین انسان ها باشی