صبحانه نخور!

هر روز پامیشی صبونه میخوری؟ یه روز نخور. بذار دستات بی‌اختیار بره روی شکمت. ناهار؟ نخور! یا اون غذای هر روز خونه رو نخور. عصرونه که شوخیه. شام چی؟ شام میل نکن بزرگوار. بذار فردا صبح از گرسنگی از خواب پاشی و ضعف کنی. ‌ کاپشن‌ت گرم‌ت میکنه؟ دوسِش داری؟ بهت میاد؟ یه روز نپوش. […]

ادامه مطلب