پلاک گمنامی

عکس پلاکی که از قاب شهدای بهشت زهرا گرفته شده است

ادامه مطلب