ماه بنی هاشم

افتاد دست بلندی ، مشکی که خالی خالی پیش نگاه شریعه ، در همین جا ، این حوالی ظرفیت چشم او را ، کیفیت این سبو را هرگز نخواهید فهمید ای ظرف های سفالی   اینجا همه تشنه هستند ، این واقعیت ندارد این حرف ها را در آورد از خود فرات خیالی   خوردن […]

ادامه مطلب