نقش دل

هفتاد و چند سال است خیلی ها نمیفهمند عشق تو را این جوجه لیلی ها نمیفهمند هم صحبت چاهی وامید فرج هم نیست وقتی تورا حتی کمیلی ها نمیفهمند هفتاد ویک سال است داری درد میبینی حتی در اوج فتنه دست آورد میبینی در نهروانی، هر چه میگویی نمیفهمند در پیش رویت لشکری نامرد میبینی […]

ادامه مطلب