امام الروئف

امسال توفیق نشد.راستش را بخواهی امسال قطار مشهد ایستگاهش شلوغ بود.دعا ها زیاد بود…،مردم نذرشان بیشتر شده،گرانی-نامردی-شلوغی همه و همه فکر ها را مشغول کرده… ما در شلوغی ها گم شدیم.شاید آن نیتی که میگفتند ما نداشتیم. دلمان هم انگار پاک نبود.غبار گرفته ای شاه خراسان،”اما جایی ندیدم بنویسند گنه کار نیاید!!” آقا شاید دلمان […]

ادامه مطلب