ماه بنی هاشم

افتاد دست بلندی ، مشکی که خالی خالی پیش نگاه شریعه ، در همین جا ، این حوالی ظرفیت چشم او را ، کیفیت این سبو را هرگز نخواهید فهمید ای ظرف های سفالی   اینجا همه تشنه هستند ، این واقعیت ندارد این حرف ها را در آورد از خود فرات خیالی   خوردن […]

ادامه مطلب
قمربنی هاشم(علیه السلام)

شـيـعـه از كـيـنـه دشـمـن نـهـراسـد هــرگــز ديـن مــا تـحـت لــوای عــلــم عـبــاس اســت نام مـعشـوق مـبـر ، نزد مـن از عـشـق مـگـو عشق ديريست كه در پيچ و خم عباس است

ادامه مطلب