"بجنگ! تو هنوز نفس میکشی"
مردن آسونترین کار توی این دنیاست! میتونی همین الان امتحانش کنی، ولی اون چیزی که آدم رو با ارزش میکنه همین زندگی کردنه و فرقش با زنده بودن همینه
درباره من